icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Regnskapsresultat 2012

Ås kommunes regnskap for 2012 er avsluttet og viser et netto driftsresultat på 36,2 millioner kroner, tilsvarende 3,4 prosent.

Noe av overskuddet går til bundne avsetninger og formål kommunestyret tidligere har vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 29,9 millioner kroner. Kommunestyret vil ta stilling til hvordan overskuddet skal anvendes når de behandler regnskapet i mai.

Det økonomiske resultatet for 2012 er meget bra, men samtidig er det viktig å huske på at resultatet delvis skyldes ekstraordinære inntekter man ikke kan regne med hvert år. Det er særlig finansforvaltning og skatt og rammetilskudd som bidrar til det gode resultatet, sier rådmann Trine Christensen. Samtidig har enhetene ett netto mindreforbruk og har dermed vist god budsjettdisiplin. Noe av mindre forbruket skyldes vakante stillinger som har bidratt til utsatt fremdrift på vedtatte planer.

Det gode økonomiske resultatet skyldes følgende - Ås kommune har fått 11,7 millioner mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettert. En økning på disse områdene ble varslet i 2. tertialrapport. - Netto renteutgifter er redusert ved at renteutgiftene er noe lavere enn budsjettert, mens renteinntekter er 4 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Dette skyldes at planlagte investeringer er utsatt og dermed økt kommunens overskuddslikviditet. Plassering av overskuddslikviditet til høy rente har vært prioritert. - Avkastningen på e-verksmidlene ble 13,2 mill. kr mot opprinnelig budsjett på 8,9 mill. kr. - Enhetene har vist god budsjettdisiplin med et samlet mindreforbruk på 4 mill. kr inkludert fellesavsetning til pensjon. Helse og sosial har et merforbruk på 3 mill. kr som følge av Samhandlingsreformen. Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på 3,8 mill. kr som blant annet skyldes utfordringer med å skaffe vikarer ved vakanser og sykefravær. Teknikk og miljø har et mindreforbruk som blant annet skyldes utsatt fremdrift på vedlikeholdsprosjekter.

Ikke disponert andel av overskuddet er på 29,9 millioner kroner. Rådmannen vil innstille på tidligere praksis om at enhetene kan overføre en andel av mer/mindreforbruk videreføres, samt at ubrukte midler til vedlikehold overføres til gjennomføring av kommunens vedlikeholdsplan.

Ås kommune bør bygge opp egenkapital til nye investeringer Ås kommune er en kommune med høy befolkningsvekst. For å møte nye utfordringer som følger av Samhandlingsreformen og økt antall eldre, er det vedtatt investeringer i demenssenter på Moer. Økt antall barnehageplasser må etableres og det er planlagt utvidelser og oppgradering av flere av skolene i Ås. Alle disse investeringene vil medføre økte driftsutgifter og økte utgifter til renter og avdrag i årene fremover. Kommunen har derfor meget begrenset økonomisk handlingsrom for andre nye tiltak. Overskuddet i 2012 bør derfor avsettes til fond for finansiering av fremtidige investeringer. Samtidig må befolkningsveksten møtes med effektivisering av kommunens tjenesteproduksjon. Videre behandling Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2012.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her