icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus
Ås rådhus
  

Regnskapsresultat 2013

Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 millioner kroner, tilsvarende 3 prosent.

En andel av driftsresultatet går til bundne avsetninger og formål kommunestyret tidligere har vedtatt. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetning og bruk av fond er på 30,8 mill. kr.  Kommunestyret vil ta stilling til hvordan overskuddet skal anvendes når de behandler regnskapet i mai.

Det økonomiske resultatet for 2013 er solid og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Det positive resultatet for 2013 skyldes i stor grad ekstraordinære inntekter. Det er særlig finansforvaltning, overskudd på selvkostområder og lavere pensjonskostnader enn forutsatt, som bidrar til det gode resultatet. Etatene går samlet sett i balanse, men det er forskjeller mellom de enkelte etatenes økonomiske resultater. Det er derfor viktig at det arbeides videre med tiltak som sikrer samsvar mellom økonomiske rammer og tjenesteutøvelse i hver etat.

Vesentlige poster som i hovedtrekk forklarer årets driftsresultat:

  • Pensjonskostnadene ble 16 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsvekst enn forutsatt, men bytte av pensjonsleverandør har også bidratt til resultatet.
  • Ås kommune har fått 6,3 mill. kr mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettert.
  • Netto renteutgifter er 4,6 mill. kr lavere enn budsjettert.
  • Avkastningen på e-verksmidlene ble 7 mill. kr bedre enn budsjettert. Denne meravkastningen har kommunestyret vedtatt skal settes av til bufferfond.
  • Overskudd på selvkostområdene, vann, avløp og renovasjon. Dette skal avsettes på bundne fond.

Ikke disponert andel av overskuddet er på 30,8 millioner kroner. Rådmannen vil innstille på tidligere praksis om at enhetene kan overføre en andel av mer/mindreforbruk, og at ubrukte midler til vedlikehold overføres i sin helhet.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2013.

For mer informasjon, kontakt:
Rådmann, Trine Christensen, tlf. 64 96 20 02
Økonomisjef, Emil Schmidt, tlf. 64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her