icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Ås rådhus inngang Skoleveien Foto: Ivar Ola Opheim
  

Regnskapsresultat 2016

Ås kommunes regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på 48,8 millioner kroner, tilsvarende 3,6 prosent av driftsinntektene.  

Resultatet er høyere enn budsjettert og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2016 budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 35,6 mill. kr, og samlet disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 130,8 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 24,9 mill. kr og kan bidra til å styrke disposisjonsfondet ytterligere.

Det gode resultatet i 2016 skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader, høyere rammetilskudd, og bedre finansresultat enn forutsatt. I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine budsjetter godt. Enkelte enheter har utfordringer med å styre innenfor budsjett og disse følges opp særskilt med sikte på å sikre at driften er i henhold til disponible rammer. Med stramme rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester krever dette god budsjettstyring.

16,7 mill. kr av overskuddet skyldes inntektsføring av premieavviket på pensjon, som regnskapsmessig bedrer resultatet uten at det er en reell inntekt. Netto driftsresultat justert for premieavviket er på 2,4 prosent.

Ås kommune har stor befolkningsvekst og tilsvarende et stort investeringsbehov for å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av nye investeringer.

De største økonomiske utfordringene ligger fortsatt foran oss som følge av befolkningsveksten og behov for store investeringer. Kommunen er derfor i gang med et omstillingsprosjekt for å forberede seg på denne veksten.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2016.

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann, Trine Christensen, telefon: 64 96 20 02

Økonomisjef, Emil Schmidt, telefon: 64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her