icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Regnskapsresultat 2017

Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 25,1 millioner kroner, tilsvarende 1,8 prosent av driftsinntektene.  

Resultatet er 14 mill. kr bedre enn budsjettert og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2017 budsjettert med en netto avsetning til disposisjonsfond på 30,8 mill. kr, og samlet disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 161 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 16,25 mill. kr og kan bidra til å styrke disposisjonsfondet ytterligere.

Det gode resultatet i 2017 skyldes blant annet høyere skatteinntekter og rammetilskudd enn budsjettert for kommunesektoren generelt. Dette har også kommet Ås kommune til gode.  Videre har kommunen fortsatt lave renteutgifter på lån, samtidig som det har vært god avkastning på kommunens finansforvaltning. Kommunen har også hatt reduserte netto finanskostnader som følge av utsatte kostnader til investeringer.

I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine budsjetter godt. Med stramme rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester krever dette god budsjettstyring.

Ås kommune har stor befolkningsvekst og tilsvarende et stort investeringsbehov for å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av nye investeringer.  Det er viktig at kommunen kan sette av midler i perioder med lav rente, og dermed være mer robust til å møte en varslet renteoppgang.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2017.

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann, Trine Christensen, telefon. 64 96 20 02

Økonomisjef, Emil Schmidt, telefon: 64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her