icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Regnskapsresultat 2018

Ås kommunes regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på 28,8 millioner kroner, tilsvarende 1,9 prosent av driftsinntektene.  

Resultatet er 19 mill. kr bedre enn budsjettert og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2018 budsjettert med en netto avsetning til disposisjonsfond på 27,7 mill. kr, og samlet disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 154 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 11,4 mill. kr og kan bidra til å styrke disposisjonsfondet ytterligere.

Ås kommune har fått 5 % mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. Skatt fra eiendomssalg hos enkeltskatteytere har i 2018 gitt en betydelig økt skatteinngang. Merskatteinntekten var en engangseffekt og kan ikke legges til grunn som en varig effekt fremover.

Kommunen har fortsatt lave renteutgifter på lån, og pensjonsutgiftene har blitt lavere enn budsjettert.  Tjenesteområdene har samlet sett hatt merforbruk som følge av større behov for tjenesteyting enn budsjettert.

Avkastning på kommunens rentefond har vært positiv, mens kommunens aksjefond har gitt negativ avkastning i 2018 som følge av en generell nedgang i aksjemarkedet.

Samlede renteinntekter og avkastning fra finansforvaltning er på 12,5 mill. kr, noe som er 7,5 mill. kr lavere enn budsjettert.

Ås kommune har stor forventet befolkningsvekst og tilsvarende et stort investeringsbehov for å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av nye investeringer.  Det er viktig at kommunen kan sette av midler i perioder med lav rente, og dermed være mer robust til å møte en varslet renteoppgang.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2018.

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann, Trine Christensen, telefon 406 18 048

Økonomisjef, Emil Schmidt, telefon 64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her