icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Regnskapsresultat 2019

Ås kommunes regnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 34 millioner kroner, tilsvarende 2,1 prosent av driftsinntektene.

Resultatet er 45 mill. kr lavere enn budsjettert og medfører behov for å bruke av oppsparte midler for å finansiere underskuddet.  

I budsjettet for 2019 var store deler av inntektsveksten fra skatt og rammetilskudd satt av til økte kostnader til finansiering og drift av nye investeringer. Samtidig er det budsjettert med innsparinger på tjenesteområdene. Det er merforbruk på flere tjenesteområder som bidrar til underskuddet. Det er store innsparingskrav i tjenestene samtidig som demografiutgiftene og krav til tjenester øker. Dette stiller store krav til prioriteringer, effektivisering og kutt i tjenester. Evnen og viljen til å gjennomføre dette krevende arbeidet har ikke vært sterk nok.

De siste årene har ekstraordinære inntekter kompenser for merutgifter på tjenestene.

I 2019 har ikke ekstraordinære inntekter berget kommunens økonomi.

Oppdaterte beregninger og endrede forutsetninger gjennom året har medført behov for å øke kommunens minimumsavdrag med 19 mill. kr mer enn opprinnelig budsjettert. Kommunen har ikke tapt noe penger som følge av dette, men det økonomiske driftsresultatet blir svekket. Økt nedbetaling av gjeld medfører imidlertid at kommunene får reduserte fremtidige renteutgifter og får lavere gjeldsgrad.

Årets avkastning på kommunens kapitalforvaltning og overskuddslikviditet var rekordhøy i 2019. Resultatet ble 18,4 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. Meravkastningen på finansforvaltning har derfor langt på vei kompensert for 19 mill. kr i økte avdrag. Renter og avdrag er samlet sett omtrent som budsjettert.

Ca 20 mill. kr av underskuddet knytter seg til ekstraordinære engangsutgifter kommunen ikke får med seg i kommende år, herunder merutgifter på selvkostområder som er gebyrfinansiert og regnskapskorrigeringer. Resterende del av underskuddet på 14 mil. kr er utgifter som kommunen drar med seg videre inn i 2020 dersom vi ikke endrer kurs. Kommunens behov for omstilling og effektivisering er derfor økt.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2019.

For mer informasjon, kontakt:

  • Rådmann, Trine Christensen, tlf. 406 18 048
  • Økonomisjef, Emil Schmidt, tlf. 64 96 20 31
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her