icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
  

Regnskapsresultat 2020

Ås kommunes regnskap for 2020 viser et positivt netto driftsresultat på 5 millioner kroner, tilsvarende 0,4 prosent av driftsinntektene.

Det økonomiske resultatet er 27 mill. kr bedre enn revidert budsjettert. Dette skyldes

  • lavere lønnsoppgjør enn budsjettert
  • god avkastning på finansforvaltning de siste månedene av 2020. 
  • samlet mindreforbruk i tjenesteområdene med 15,4 mill. kr
  • økning i mottatte skjønnsmidler i rammetilskuddet
  • øremerkede inntekter og selvkostområdene gir 8 mill. kr i mindreforbruk

Covid-19 medførte stor usikkerhet knyttet til både kommunens inntekter og utgifter.  Kommunens krevende økonomiske situasjon krevde nøkternhet. 2. tertialrapport viste redusert aktivitetsnivå og mindreforbruk på flere tjenesteområder. Kommunestyret vedtok streng kostnadskontroll og kommunedirektøren skulle redusere underskuddet mest mulig, innenfor et forsvarlig tjenestenivå. Dette vedtaket bidro til mindreforbruket.

Tidlig i 2020 viste prognosen for kommunens netto driftsresultat 41 mill. kr i underskudd. Med Covid-19 mistet kommunen mye inntekter og avkastningen på finansforvaltningen var negativ i 1. tertial 2020. Dette forsterket forventet underskudd. Det ble iverksatt 2 % kutt på alle tjenesteområder og allerede vedtatte innsparinger ble spesifisert og lagt frem for kommunestyret.  Disse innsparingene har bidratt til reduserte kostnader.

Sammenlignet med regnskapsresultatet for 2019 er netto driftsresultat forbedret med 39 mill. kr. I 2019 var det flere uspesifiserte innsparinger som ikke ble realisert og effekten av omstillingsprosjektet har først i 2020 gitt resultatmessig effekt.

Ås kommunes økonomi er fortsatt svak. Det vil komme nye kostnader i årene fremover knyttet til drift, renter og avdrag på nye bygg. Det blir derfor viktig med fortsatt stram økononistyring.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2020.

For mer informasjon, kontakt:

  • Rådmann, Trine Christensen, tlf. 40 61 80 48
  • Økonomisjef, Emil Schmidt, tlf. 64 96 20 31
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her