20161214_124741_1024x576
  

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for muligheter til å søke tilskudd som for eksempel spillemidler.

Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, lag, foreninger, skoler m. fl. Hovedmålet med planen er å bedre mulighetene for rekreasjon og aktivitet i kommunen innenfor et bredt spekter av aktiviteter.

Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 som også legger føringer for Ås kommune. Denne planens visjon er «Aktiv i Akershus hele livet». De har også utarbeidet noen «peilemerker» som støtter opp om visjonen:

I Akershus er det

 • enkelt å være fysisk aktiv
 • enkelt å gå og sykle
 • enkelt å trene og konkurrere
 • enkelt å oppleve natur, stillhet og ro
 • enkelt å møte andre og være inkludert
 • enkelt å forene ulike aktiviteter

I tillegg til regionale planer, legger kommuneplanen føringer for prioriteringer i kommunen. Ås kommune skal

 • Legge til rette for at folk kan leve et godt og helsefremmende liv.
 • Prioritere gående og syklende.
 • Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet, herunder merking av turstier.
 • Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde.
 • Bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, i samarbeid med landbruket.
 • Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til rehabilitering og nybygging av skoler og barnehager.

 

Kommunaldirektøren vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i tiltaksplanen vil danne grunnlag for søknad om spillemidler, samt andre tilskudd.

Gjeldende tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv finnes her.

Eventuelle spørsmål vedrørende tiltaksplanen kan rettes til:

Daniela.Fuchs@as.kommune.no

Forslagene må være innsendt innen 15. april 2021

Forslagene sendes per brev til:

Ås kommune, enhet for kommunalteknikk, Postboks 195, 1431 Ås

Eller til e-post: post@as.kommune.no

Merk brev og e-post med saksnummer: 21/00849

 

Meld deg på spillemiddelkurs: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kurset er gratis og arrangeres på Teams.

 • Onsdag 28. april kl. 18.00 - 21.00 
 • Tirsdag 4. mai kl. 18.00 - 21.00 (friluftsliv)

Påmeldingsfrist 27. april. Meld deg på her:

Informasjon og kontaktpersoner i vedlagte pdf.