gro
  

Rustad skole = Dysleksivennlig skole!

Som den første skolen i Oslo og Akershus er Rustad skole godkjent som Dysleksivennlig skole. Under en seremoni i gymsalen mottok skolen en plankett fra Dysleksi Norge som bevis på tituleringen.

redigert alle tre

 

Åsne Midtbø Aas fra Dysleksi Norge overrakte skolen planketten med godkjenningsstemplet onsdag 16. januar. Ordfører Johan Alnes overvar seremonien i gymsalen.
Rustad skole har siden 1997 arbeidet med å inkludere alle elever i den vanlige undervisningen. Alle skal ha utbytte av å være i sammen. Dette krever et godt samarbeid mellom ansatte med ulik kompetanse og god tilrettelegging av all undervisning for elever som trenger ulike tilnærminger til læringen, ulike arbeidsoppgaver, ulikt materiell og bruk av forskjellig programvare.
Som en videreutvikling av dette har vi nå satt et sterkere fokus på tidlig innsats og hva som kjennetegner god undervisning for alle elever. Systematisk opplæring i lesing og skriving er en forutsetning for utvikling av lese- og skriveferdighetene til alle. Rundt 20% av elevene har lese- og skrivevansker, og av disse vil mellom 2,5% – 7% ha dysleksi. Tidlig innsats vil si å avdekke, tidligst mulig, de som har en senere leseutvikling enn de fleste. Vi har derfor utviklet et system for tidlig kartlegging og igangsetting av tiltak der det er behov. I tillegg  arbeider vi med å tilrettelegge undervisningen i alle fag for disse elevene. For dette arbeidet er vi blitt godkjent som Dysleksivennlig skole.