icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   SFO
Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)
Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)
  

Skolefritidsordning (SFO)

Her finner du generell informasjon om SFO som gjelder for alle skoler i Ås. Informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud finner du på skolenes hjemmesider.

Ny forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 23.01.2019. Gjeldende fra 01.08.2019.

Du kan lese forskriften i sin helhet her

Oppholdstid

Det kan velges mellom to alternativer:

  1. Helplass: mer enn 10 timer per uke

  2. Deltidsplass: til og med 10 timer per uke.

Deltidsløsningen skal beskrives og avtales mellom foreldre og SFO for hele skoleåret.

Det åpnes opp for at eleven kan ha forskjellige dager i like og ulike uker så lenge det er en fast ordning.

Det gis anledning til å kjøpe enkeltdager. Dette skal avtales med SFO-leder senest 14 dager i forveien. Unntaksvis kan denne regelen fravikes.

Oppsigelse/endring av tilbud

Oppsigelse av plass og endring av oppholdstiden skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder bare i perioden fra 1. september til 1. april.

Oppsigelse og endring av oppholdstid for månedene april, mai og juni må skje innen 1. mars. Kan fravikes ved spesielle tilfeller ved skriftlig søknad til rektor.

Skal plassen sies opp fra og med 1. august, må dette gjøres innen 1. juni.

Søknad om endret oppholdstid eller oppsigelse skal gjøres via Oppvekstportalen.

Åpningstider

Skolefritidsordningen holder åpent 9,5 timer på hverdager i tidsrommet 07:00-17:00. På skoledager er SFO stengt i skoletiden.

Skolefritidsordningen velger selv åpningstider etter behandling i Samarbeidsutvalget.

Følgende alternativer finnes:

  • 7:00-16:30

  • 7:15-16:45

  • 7:30-17:00

På hjemmesiden til den enkelte skole/SFO finner du åpningstidene som har blitt bestemt.

Ferie- og fridager

Skolefritidsordningen holder stengt:

  • uke 28, 29 og 30

  • 5 plandager – disse avholdes til vanlig samtidig med skolens plandager eller andre dager der skolene er stengt.

  • mellom jul og nyttår

  • mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken

Dager der skolen er stengt og SFO åpen, har eleven SFO-tilbud også i ordinær skoletid. Elevers som har deltidstilbud, har tre valgfrie dager i SFO i ferieukene, utenom feriedager SFO er stengt. For elever som har et deltidstilbud gis det anledning til å kjøpe enkeltdager i tillegg.

Opptaksperiode

Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15. mars hvert år.

Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4. trinn med mindre den sies opp. Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne dato.

Betalingsordning/priser