icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Kjøyabukta verneområde, fra Nebbaveien
  

Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde vedtatt

Hovedutvalg for plan, næring og miljø vedtok i møte 13.04.21 skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde i Ås kommune.

Om skjøtselsplanen

Kjøyabukta er regulert til spesialområde naturvern etter plan- og bygningsloven. For å ivareta verdiene i naturvernområdet var det behov for en oppdatert skjøtselsplan. Skjøtselsplanen inneholder oppdaterte naturtypekartlegginger, status for området, trusler mot verneverdiene, bevaringsmål og anbefalte skjøtselstiltak for å utvikle og ivareta naturverdiene i området.

Du finner vedtatt skjøtselsplan her.

Kartutsnitt artikkel.jpg

Kart som viser Kjøyabukta verneområde med skjøtselssoner.

 

Mer om Kjøyabukta verneområde

Verneområdet ble opprettet i 1998 for å bevare biologisk mangfold knyttet til bløtbunnsområder i bukta, strandeng/strandsump, svartor-strandskog, or-askeskogen og eldre barskog. Det var særlig det rike fuglelivet i Kjøyabukta som ble vektlagt ved opprettelsen av vernet. Inngrep som kan forringe naturverdiene er regulert i reguleringsbestemmelsene.

Prosess med skjøtselsplanen

Forslag til skjøtselsplan har vært på høring. Kommunedirektøren har vurdert høringsinnspillene, og innarbeidet en del av disse i forslaget til skjøtselsplan som ble lagt fram til 2. gangs behandling. I saksutredningen er sentrale tema og vurderinger belyst.

Alle saksdokumenter (inkl. høringsinnspill og vurdering av disse) finner du i sak nr. 5/21 på kommunens nettside.

Innhold i skjøtselsplanen

Overordnet mål for bevaring av området:

Kjøyabukta er regulert til spesialområde naturvern for å bevare en bukt med strandeng- og strandsumpvegetasjon, i en intakt naturlig gradient fra gruntvannsområde til skog, som grunnlag for et rikt artsmangfold med hovedfokus på fugl.

Planen har fem kapitler:

  1. Verneverdi og formål med vernet.
  2. Reguleringsplan og bestemmelser.
  3. Områdebeskrivelse: Naturforhold, historikk, påvirkning og brukerinteresser.
  4. Skjøtselssoner basert på naturverdiene og trusler mot disse. Mål og tiltak for å ivareta og utvikle naturverdiene.
  5. Skjøtselstiltak med ansvar og tidspunkt for gjennomføring og kostnader (se tab. 2 i planen), samt retningslinjer for gjennomføring av tiltak og rullering av planen.

Saksutskrift og underlagsrapporter

Saksutskrift skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde, 2. gangsbehandling, Hovedutvalg for næring og miljø, 13.04.2021

Status for Kjøyabukta i Ås kommune – vurdering av grunnlag for vern og skjøtselsbehov. BioFokus-notat 2018-47

Tidligere skjøtelsplan for Kjøyabukta vedtatt 23.08.2007.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kontakt

Siri Gilbert Siri.Gilbert@as.kommune.no