Tidslinje jåddpegg3
  

Utvikling av Ås sentralområde

Ås kommune informerer med dette om status i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Her kan du lese mer om fortettingsstrategien som ble vedtatt i kommunestyret 21. mars 2018, og hva som har blitt gjort videre av utredninger og kartlegginger denne høsten.

Tidslinje jåddpegg3.jpg

 

Vedtatt fortettingsstrategi

Kommunestyret har, på grunnlag av en rekke utredninger og innspillsrunden høsten 2017, vedtatt en fortettingsstrategi som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringsplanen. Fortettingsstrategien legger vekt på å bevare kulturhistoriske verdier, og har klare føringer for fortetting og vekst.


Planområdet er delt inn i 5 delområder:

  1. Område for økt arealutnyttelse og endret arealbruk.

  2. Område der kulturhistorisk analyse tilsier at store deler bevares (rødt), mens det åpnes opp for noe fortetting i andre områder (brunt).

  3. Vedtatt reguleringsplan, der det legges til rette for nærmere 800 nye studentboliger.

  4. Område der kulturhistorisk analyse tilsier at deler bevares (rødt) og andre deler åpnes opp for noe fortetting (brunt).

  5. Pågående regulering, hvor det legges til rette for nærmere 175 boenheter i form av blokk/småhusbebyggelse.

Fortettingsstrategien legger til rette for ca. 3100 nye boenheter fram mot 2040. I dag er det 1100 boenheter innenfor planområdet. Hva dette betyr i mer detalj skal det jobbes med utover høsten 2018 og våren 2019.

Fortettingsstrategi.png

Infrastrukturtiltak som utredes

Justert trase for Brekkeveien, nye sykkelveier, nye over- og underganger til jernbanen og ny utforming av fylkesvei 152 med utbedring av fem kryss er blant tiltakene som skal utredes. Utredning ble igangsatt høsten 2018, og skal avklare gjennomførbarhet, arealbeslag og kostnader for tiltakene.

Infrastrukturtiltak.jpg

Veien videre

Kunnskapsgrunnlaget for områdeplanen styrkes ytterligere denne høsten med flere nye utredninger. Disse er:

  • Kartlegging av eksisterende og nye arealer for parker, byrom og møteplasser.

  • Kartlegging av egnet lokalisering av arealkrevende virksomheter som i dag er lokalisert i sentrum, bl.a. i Langbakken.

  • Utredning av kommunens rolle og virkemidler for å få gjennomført ønsket utvikling av sentrum.

  • Et kvalitetsprogram som viser kvaliteter som skal ligge til grunn for sentrumsutviklingen.

 

Vår 2019: Medvirkningsmøter og utarbeidelse av planforslag

I løpet av våren skal det utarbeides et forslag til sentrumsplan. Alle grunneiere og beboere innenfor planområdet vil bli invitert til medvirkningsmøter i sitt delområde.  

Vår/sommer 2019: Politisk behandling og høring

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) skal behandle planforslaget før det sendes på høring. I løpet av høringsperioden vil alle få mulighet til å uttale seg til planforslaget, og kommunen vil arrangere informasjonsmøte.

Høst 2019: Bearbeiding av planen og endelig vedtak

Når høringsperioden er avsluttet vil rådmannen bearbeide planforslaget basert på høringsuttalelsene. Nytt planforslag legges fram for politisk behandling i HTM og kommunestyret. Dersom forslaget vedtas vil områdereguleringsplanen for Ås sentralområde være gjeldende fra høsten 2019.

For spørsmål om planarbeidet, kontakt:

Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef.
Telefon: 64 96 20 71, mobil: 994 42 252,
E-post: Ellen.Grepperud@as.kommune.no

Magnus Ohren, prosjektleder for områdereguleringsplanen.
Telefon: 64 96 24 39
E-post: Magnus.Ohren@as.kommune.no