Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Kvestad gård utsnitt av kart
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Kvestad gård utsnitt av kart Arne Holen
  

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsarbeid Kvestad gård GNR/BNR 24/11 i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av detaljreguleringsplanarbeid ved Kvestad gård i Ås kommune.

Tomten eies av Karl Magnus Løken. Ønsket reguleringsformål er i tråd med formålet i kommuneplan for Ås 2015-2027.

Formålet med detaljreguleringen er å etablere jordbruksareal innenfor området vist på kart 1. For å etablere kvalitativ dyrkningsjord må området fylles opp med ca. 240 000 ³ rene overskuddsmasser (jord, stein og leire). Det vil etableres midlertidig anleggsvei med avkjørsel fra Kvestadveien. Tilgrensende eiendommer kan bli berørt.

Follo Prosjekt a.s og Ås kommune har vurdert planforslaget opp mot forskrift om konsekvensutredning. I henhold til forskriftens §§ 3 og 4, stilles det ikke krav om konsekvensutredning for dette planforslaget og det vil således ikke igangsettes konsekvensutredning.

Det kunngjøres samtidig at det vil innledes forhandlinger med Ås kommune om utbyggingsavtale for området, jfr. plan- og bygningsloven kap. 17.

Reguleringsarbeidet skal utføres av Follo Prosjekt a.s på vegne av Karl Magnus Løken. Skriftlige henvendelser kan sendes til Follo Prosjekt a.s, Seiersten Sentrum 2, 1443 Drøbak, eller e-post firmapost@folloprosjekt.no, innen 16.11.16. Merk henvendelsen med «Kvestad gård». Henvendelser på telefon gjøres til: 64 90 55 55.

 

Planområdet som er vist på kartutsnittet er på ca. 110 mål.

 

Med hilsen

Follo Prosjekt a.s

Maria Kalnæs Danielsen

Landskapsarkitekt MNLA