R-329 kart
  

Varsel om oppstart av detaljregulering av ny avgrening for Østre linje og togparkering syd for Ski

I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski. Planområdet ligger i Ås og Ski kommuner.

Planarbeidet skal regulere en ny trasé for Østre linje inn til Ski stasjon, slik at tog fra indre Østfold kan kjøre inn i Blixtunnelen. Planarbeidet skal også regulere areal til togparkering for tog som går i trafikk sydøst for Oslo.

Planområdet er større enn jernbanetiltaket for å ta høyde for at det skal utredes ulike alternativer for Østre linje og for togparkering. Bane NOR ønsker innspill om bruk av arealene innenfor planområdet og lokalkunnskap som grunnlag for å utarbeide et planprogram.

Dette planarbeidet skal konsekvensutredes. Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn sommeren/høsten 2019.

Det er mulig å gi innspill til planarbeidet via en digital kartportal. Link til kartportalen finner du på prosjektets hjemmesider: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-hensetting/togparkering-ski---ny-innforing-ostre-linje/

Innspill til planarbeidet kan også sendes til Bane NOR v/planfaglig rådgiver Asplan Viak: Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika, eller til e-post asplanviak@asplanviak.no, innen 26.05.2019.

Innspill bes vennligst merket «Østre linje/togparkering Ski syd».