askehaug gård avgrensning
  

Varsel om oppstart av detaljregulering for Askehaug gård

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for del av Askehaug gård i Ås kommune (B14). 

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i området nord for Askehaug gård, vest for Askehaugveien i Ås kommune.

Planområdet omfatter området avsatt til bolig, felt B14 i kommuneplanens arealdel. Det inkluderes også fem eiendommer vest for planområdet.  Planarbeidet skal vurdere adkomst til disse eiendommene. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planområdet er vist på kartet og har størrelse på ca. 78 daa.

Det planlegges etablering av boliger i form av eneboliger og rekkehus, opp til ca. 75 boenheter. Etablering av boligfeltet vil utløse behov for etablering av ny adkomst ifra Askehaugveien. Dette er planlagt som et forskjøvet T-kryss. Planarbeidet skal avdekke mulig boligantall og boligsammensetning. Videre skal planarbeidet avdekke behov for infrastruktur, vurdere grønnstruktur/naturmangfold, trafikkforhold og tekniske avklaringer som grunnforhold og overvannshåndtering.

Rekkefølgekrav utenfor planområdet omfatter i hovedsak behov for oppgradering av og nye tiltak for overordnet vann- og avløpsnett.

 

Tiltakshaver er Askehaug Eiendom AS, og TAG arkitekter AS er fagkyndig plankonsulent.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 18.06.2021, til utførende konsulent:

TAG Arkitekter AS v/ Aleksandra F. Widuto

Osterhaus gate 27, 0183 Oslo

Tlf.: 922 91 977

Epost: afw@tagarkitekter.no