NASJONALT VANNSENTER
  

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for norsk vanninfrastruktursenter

Sweco Norge AS, på vegne av Norsk vann og Nasjonal kompetansesenter for vann og avløpsinfrastruktur, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at detaljregulering for norsk vanninfrastruktursenter blir satt i gang.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av et nasjonalt kompetansesenter for vann og avløpsinfrastruktur i tilknytning til Campus Ås gnr. 42 bnr. 1. Senteret vil bestå av et mindre bygg med testområde, undervisningssal og enkelte kontorer samt et utendørs testanlegg for vannhåndtering på og under bakken.

Planområdet er både i kommuneplan for Ås kommune og gjeldende reguleringsplan regulert til LNF-området. Detaljreguleringen er i strid med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskrift om konsekvensutredning. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i forskriftens vedlegg I eller II.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/ Ingeborg Austreng, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski, eller e-post ingeborg.austreng@sweco.no innen 09.08.19, med kopi til Ås kommune, Skoleveien 1, 1431 Ås eller til post@Ås.kommune.no.

Det vil også bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM). Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i hovedutvalg for teknikk og miljø før planen legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.

Planoppstart er også kunngjort og referat fra oppstartsmøte samt planinitiativ er lagt ut på Ås kommunes hjemmeside under Arealplaner, Reguleringsplaner, Oppstart reguleringsplaner

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.