icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Nordbyveien varslingskart
  

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for omsorgsboliger ved Nordbyveien

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering for Omsorgsboliger ved Nordbyveien (gnr/bnr 102/18) i Ås kommune, plan-ID: R-326

 

Planområdet utgjør ca. 11,3 daa og ligger i Ås kommune, inntil Nordbyveien i nord, Skitunet boligsameie i sør, Nordby eldresenter i øst og næringsareal i vest.

Arealet som skal bygges ut er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sykehjem og omsorgsboliger med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. Viktige problemstillinger i planarbeidet vil være parkeringsdekning og behov, bevaring av kulturminner og bevaring av sti i allé øst i planområdet.

Planavgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrensene til gnr/bnr 102/18, men deler av gnr/bnr 102/372 og veien Granheimtunet er innlemmet i planavgrensningen for å sikre adkomst. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

I tillegg til dette kunngjøres oppstart av planarbeidet i Østlandets Blad.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås, e-post: post@as.kommune.no  innen 06.05.2019. Merk innsendelsen med saksnummer 19/00306.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandlet i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Ved forespørsel om ytterligere informasjon eller spørsmål kan dette rettes til Ås kommune eller Ida Marie Weigård, tlf. 90973741, e-post: ida@mjosplan.no  

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her