icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon
  

Varsel om oppstart av planarbeid- detaljregulering for Kjærnesveien 2 med flere

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 12-3 og 12-8, kunngjøres herved varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20 i Kjæmesveien i Ås kommune.

Oppstartsmøte
Oppstartsmøte med Ås kommune er avholdt.

Planområdet

Planområdet er uregulert, men er i gjeldende kommuneplan disponert til næringsbebyggelse. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt, og er på ca 19 daa.

Hensikten med reguleringsendringen
Hensikten med regulendringen er å få detaljregulert området for plasskrevende varehandel.

Konsekvensutredning
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning  etter "Forskrift om konsekvensutredninger". Dette begrunnes i at området er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanen, og at foreslått utbygging ikkee vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. "Forskriftens" § 4.

Grunneier, forslagsstiller og plankonsulent
Grunneier er Solberg Eiendom AS Forslagsstiller er Ola Moe

Utførende plankonsulent er Mjøsplan AS

Informasjon og medvirkning

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos Mjøsplan AS telefon: 62 34 95 00.

Spørsmål kan rettes til Tor Ivar Gullord Tlf. 90860841 E-post: torivar@mjosplan.no

Merknader til oppstartsmeldingen:

Merknader som kan ha virkning eller interesse for planarbeidet, kan sendes elektronisk via epost: torivar@mjosplan.no

MjøsPlanAS
Postboks 6
2391 Moelv

Frist for innsending av merknader er satt til 05.02.16.

Vedlegg
Illustrasjon som viser de aktuelle tomter og avgrensning av planområdet ligger vedlagt.

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her