Ingress
  

Varsel om oppstart av planarbeid – privat detaljregulering – R300 - Kjærnesveien 2 i Ås kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kjærnesveien 2.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av hotell. Viktige problemstillinger vil være trafikk, overvann/flom og støy.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

 

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 6.12.2019 rettes til plankonsulent:

Tor Ivar Gullord, Klomsteinrovegen 252, 2836 Biri. E-post: torivar@gullordgeoservice.no.