Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33
Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33 jl
  

Varsel om oppstart: Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Ås kommune gjør oppmerksom på igangsatt arbeid med detaljregulering for eiendommene gnr. 103 bnr. 165, 3   og 4 ved Nygård/Nordvang.

Området er i dag regulert til byggeområde for motell og parkering (Reguleringsplan for Nygård/Nordvang datert 23.05.1990). 

Planens formål er å legge til rette for bygging av boliger og næringsbygg med atkomst fra Nygårdsveien. Formålet er i tråd med gjeldende kommuneplan for Ås, vedtatt 06.04.2011. Planavgrensning fremgår av kartutsnitt nedenfor. Grensen kan bli justert i løpet av planarbeidet. 

Eventuelle henvendelser og kommentarer i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid kan sendes skriftlig innen 15. mars 2016 til: 

Code Arkitektur AS, Akersgata 16, 0158 Oslo v/siv.ark Julian Sverd Lyngheim.

Oppstartsvarsel_Nygårdsveien24og33_800x1179.jpg