Kommunevåpen Ås
Kommunevåpen Ås
  

Varsel om taksering av boliger og fritidseiendommer for eiendomsskatt

Kommunestyret i Ås har i møte 9.12.2015 vedtatt at det settes i gang taksering av boliger og fritidseiendommer med sikte på å innføre eiendomsskatt fra 2017 - jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2).

Eiendommer som har fått vedtatt formuesgrunnlag fra Skatteetaten skal ikke takseres. Dette gjelder de fleste boliger i Ås kommune.
Fritidseiendommer og våningshus har ikke formuesgrunnlag. Boligeiendommer uten formuesgrunnlag, samt fritidseiendommer og våningshus skal derfor takseres.

Det varsles om at det fra primo juli 2016 vil bli gjennomført befaring på bolig- og fritidseiendommer. Befaringene er med på å danne grunnlaget for takseringen av eiendommene, og vil bli gjennomført av Verditakst AS på vegne av Ås kommune.

Befaringen/takseringen vil foregå utvendig på de aktuelle byggene/eiendommene. Det er derfor ikke nødvendig at du som eier er til stede. Dersom du har spørsmål til befaringene eller ønsker å være tilstede på befaringen kan du kontakte Verditakst AS på post@verditakst.no.

Det er kommunens eiendomsskattetakstnemnd oppnevnt av Ås kommune som formelt vedtar eiendomsskattetakstene.

Har du andre spørsmål kan disse rettes til Ås kommune: post@as.kommune.no eller på telefon 64 96 20 93.

Eiendomsskattekontoret i Ås kommune
Juli 2016