Ås rådhus
Ås rådhus
  

Varsel om taksering for eiendomsskatt næring

Kommunestyret i Ås vedtok i møte den 11.12.2013 K-sak 80/13 å innføre eiendomsskatt for næringseiendom på 6 promille fra og med 2014.

Kommunestyret i Ås vedtok i møte den 11.12.2013 K-sak 80/13 å innføre eiendomsskatt for næringseiendom på 6 promille fra og med 2014 med hjemmel i lov av 06.06.1975, nr. 29, Lov om eigedomsskatt til kommunane, jfr. §§ 2 og 3.

Det varsles om at det fra primo januar 2014 til februar 2014 vil bli gjennomført befaring på alle næringseiendommer. Befaringen er med på å danne grunnlaget for takseringen av næringseiendommene og vil bli gjennomført av Verditakst AS på vegne av Ås kommune.

Fastsettelse av eiendomsskattetaksten er planlagt gjennomført innen utløpet av februar 2014. Det er sakkyndig nemnd oppnevnt av Kommunestyret som vedtar eiendomsskattetaksten. Vedtatt takst vil bli oversendt eiere av eiendommen.

Vi legger løpende ut ny informasjon her på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål kan du også kontakte Eiendomsskattekontoret på:

post@as.kommune.no eller på telefon 64 96 20 31.

Kontaktinformasjon Verditakst AS: post@verditakst.no

Her finner du informasjonsbrev som er sendt ut til skattepliktige eiendommer.

Her finner du en presentasjon av metoden for taksering av næringseiendommer. (Dette er et eksempel, tallgrunnlaget kan bli justert)