icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ingress Brekkeveien 61
  

Vedtatt reguleringsplan - R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61

Ås kommunestyre har i møte 10.02.2021, sak 9/21, vedtatt R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61. 

Vedtaket og alle saksdokumentene kan leses her, sak 9/21:

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 33 nye boenheter bestående av frittliggende og konsensterert småhusbebyggelse. Boligområdet planlegges bilfritt, og det skal opparbeides fortau fra byggeområdet til Brekkeveien og Bjørkeveien.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen.

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr.Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.