Ingress Dyster Eldor 2, felt B2
  

Vedtatt reguleringsplan - R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2

Ås kommunestyre har i møte 10.02.2021, sak 8/21, vedtatt R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2. 

Vedtaket og alle saksdokumentene kan leses her, sak 8/21:

Hensikten med planen er å tilrettelegge for om lag 135 nye boenheter i rekkehusbebyggelse med tilhørende utearealer. Parkering legges under bakken, og det legges særlige føringer for ivaretakelsen av naturmangfold i og utenfor planområdet. 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen.

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr.Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.