icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Foto: Frank Nergård
Foto: Frank Nergård
  

Vi ønsker innspill om alternative driftsmuligheter på Breivoll

Ad Hoc-utvalg for Breivoll ønsker å få inn mange innspill til driftsmuligheter for området i fremtiden. (Les mer neste side!)

Leieavtalen med Den Kristelige Menighet (DKM) utløper 30.04.2018. Oppsigelsestiden er et år dvs. 30.04.2017. det er etablert et ad hoc utvalg for å vurdere leieavtalen og videre drift av området. Ad Hoc-utvalg for Breivoll ønsker i sitt arbeid å få inn mange innspill til driftsmuligheter for området i fremtiden.

Innspillene må være av saklig og realistisk karakter og må overholde statlige og regionale føringer for området, samt være i tråd med gjeldende reguleringsplan for Breivoll, plan R-233.

Reguleringsmessige formål
Reguleringsplan for Breivoll, plan R-233 - Vedtatt i kommunestyret 03.02.2010

Reguleringsformål:

Området som faller inn under reguleringsplan for Breivoll er delt opp i 5 ulike formål:

           Byggeområde

 • Område for offentlig formål

  (bevertning, overnatting, møtelokale)

  Landbruksområde (L)

 • Område for landbruk

  Offentlig trafikkområde

 • Kjørevei

  Parkering (P1-P4)

 • Annet veiareal

  Friområde (F)

 • Friområde>
 • Turvei

  Spesialområde (S)

 • Friluftsområde, Sf

 • Bevaring av kulturminner

 • Bevaring av bygninger og anlegg

 • Kommunalteknisk virksomhet – trafo, pumpestasjon

   

Friområde:
Ca. 70 dekar er regulert til friområde i reguleringsplanen.

Planens pkt. 4:
«Området skal benyttes som rekreasjonsområde for allmennheten».

Det er ikke tillatt å oppføre nye bygninger, brygger, støttemurer og evt. annen opparbeidelse uten at dette er inntatt i en skjøtselsplan for området.

Alle tiltak i området skal begrenses til tiltak som fremmer allmenn ferdsel, rekreasjon og friluftsliv.

Oppføring av nye bygninger kan tillates dersom dette fremkommer av en skjøtselsplan. Forutsetningen er at tiltaket ikke strider med hensynet til allmennheten. Det samme gjelder terrenginngrep og turveier.

Det tillates kun motorisert ferdsel etter nærmere tillatelse fra kommunen. 

Spesialområde – friluftsområde:
Virksomhet/bruk skal ikke hindre friluftsformål. Terreng og vegetasjon skal bevares. Krav om skjøtselsplan for å ivareta det særegne plante- og dyrelivet i området.

Område for bevaring av landskap og vegetasjon
- Strandeng og strandsump
- Rik edellauvskog
- Store gamle trær
- Kantkratt
- Parklandskap
- Bløtbunnsområder i strandsonen

Spesialområde – bevaring av kulturminner:

Terreng og vegetasjon skal bevares slik det er i dag. Planer om inngrep skal forelegges Akershus Fylkeskommune til uttalelse. Det skal utarbeides skjøtselsplan for området.

Kulturminner på Breivoll:

- Bosetning- aktivitetsområder

- Gravminner

- Kokegroper

Statlige føringer

Breivoll som statlig sikret friluftsområde:

Breivoll faller inn under de rikspolitiske retningnslinjene for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPR-O). Området er viktig for biologisk mangfold. I tillegg er det tinglyst en heftelse på eiendommen som sier at «eiendommens område skal ikke benyttes til annet enn friluftsformål uten samtykke av vedkommende departement».

Det er fylkesmannen i Oslo og Akershus som har ansvaret for å sikre at Breivoll disponeres i tråd med denne sikringen.

I dette ligger at området kun skal benyttes til friluftsaktiviteter for allmennheten. Det er tillatt å leie ut eiendommen og bygningene til private aktører så lenge friluftsområdet på Breivoll holdes åpen for allmennheten.

Se ellers Håndbok om forvaltning av statlig sikrede friluftsområder 30-2011 – Direktoratet for Naturforvaltning

Bygningene på Breivoll:

Breivoll består av følgende bygninger

 • Samlingshus med spisesal og peis, kjøkken, stableloft og stablekjeller

 • Stabbur i 2 etasjer
   
 • Våningshus med alle bofunksjoner
 • Vaktmesterbolig med alle bofunksjoner

 • «Det gule huset» med alle bofunksjoner

I tillegg er det to plasthaller som skal fjernes ved endt leieperiode av DKM, samt to uthus.

Ingen av bygningene på Breivoll er fredet eller kommunalt listeført, men Hovedbygningen og Stabburet er Sefrak-registrert. Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen. Denne vurderingen skal tas i samråd med Akershus Fylkeskommune.

Anmodning om innspill:
Ad Hoc-utvalg for Breivoll ønsker innspill fra ulike aktører om hvordan Breivoll gård med sine bygninger og friarealer på best mulig måte kan driftes i fremtiden.

Innspillene kan enten gjelde området i sin helhet, inkludert utearealer og bygninger, eller de kan gjelde deler av utearealene og enkeltbygninger.

Eventuelle innspill sendes til Ås kommune innen 01.11.2016. Bruk gjerne elektronisk høringsskjema (Høringsuttalelse KF-239), velg sak 16/02365 på side 2 i skjemaet.

Innspill kan også sendes til:

Ås kommune
Postboks 195
1431 Ås
Merket saksnummer 16/02365

Vedlegg:

1. Reguleringsplan for Breivoll, plan R-233

2. Reguleringskart for Breivoll, plan R-233

3. Forarbeider til reguleringsplanen

4. Miljødirektoratets miljøbase – Naturtyper på Breivoll

5. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

6. Håndbok 30-2011 – Forvaltning av statlig sikrede friluftsområder

7. Informasjon fra Sefrak-registeret – Hovedbygningen (side 1 og 2 i pdf-en)

8. Informasjon fra Sefrak-registeret - Stabburet (side 3 og 4 i pdf-en)

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her